Tilsyn

Evidentia udfører tilsyn med tilbud inden for flere velfærdsområder. 

På ældreområdet kan vi tilbyde at føre det kommunale driftstilsyn med plejecentre, hjemmepleje, midlertidige pladser, aflastningspladser, aktivitetstilbud mv. Vi kan ligeledes føre tilsyn med madserviceleverandører samt foretage sundhedsfaglige tilsyn som forberedelse eller opfølgning på tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

På det specialiserede socialområde udfører vi tilsyn med både voksen- og børn- og ungeområdet. Det kan eksempelvis være på aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, væresteder, specialbørnehaver, private dagplejere og specialpædagogiske fritidstilbud. 

Uanset område er det overordnede formål med tilsynene at vurdere, om kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager, lever op til de relevante bestemmelser i Serviceloven og/eller Sundhedsloven og almindelige faglige standarder for det konkrete område. Ligeledes om der leves op til den enkelte kommunes kvalitetsstandarder og politikker. Det undersøger vi bl.a. ved at sætte fokus på den faglige og metodiske tilgang, dokumentationsarbejde, den konkrete praksis i hverdagen, borgernes trivsel og udvikling, ledelsen og personalets kompetencer og organisering mm.

 

Formålet er endvidere at give et validt billede af borgernes tilfredshed med de ydelser, de modtager.

Evidentia tilbyder flere typer af tilsynskoncepter, som forfines og revideres ud fra den enkelte kommunes særlige ønsker og behov. 

Uanset opgavetypen arbejder vi læringsbaseret, hvilket betyder, at alle aktiviteter skal være meningsfulde for de involverede og skal give anledning til refleksion, undren og læring. Vores tilgang er anerkendende og altid med det udgangspunkt, at vi ønsker at bidrage til, at kunden bliver bedre til at gøre godt.

Når vi fører tilsyn og laver audits, lægger vi vægt på systematisk og struktureret dataindsamling på baggrund af gennemarbejdede interview- og observationsguides. Alle temaer afdækkes gennem forskellige metodiske tilgange og validiteten af data sikres gennem systematisk metodetriangulering. 

Vi sætter en ære i at sikre, at afrapporteringen er både let tilgængelig, gennemskuelig og sammenhængende. Endelig finder vi det afgørende at have et velfungerende samarbejde med opdragsgiver, herunder en indledende forventningsafklaring og løbende gensidig orientering og sparring. 

Eksempler på tidligere opgaver i denne kategori:

  • I Morsø Kommune fører Evidentia tilsyn med plejecentre, Morsø Afklaringscenter, kommunale og private leverandører af hjemmepleje og madservice, samt dagtilbud på  social- og handicapområdet. 

  • I Ballerup Kommune fører Evidentia tilsyn med plejecentre, korttidspladser, kommunale og private leverandører af hjemmepleje, samt dag- og træningstilbud. 

  • Audits i regi, Akkreditering Danmark og Bureau Veritas

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med tilsyn?

  • LinkedIn Social Icon

Evidentia

Snaremosevej 23 F,

7000 Fredericia

Mail: Info@evidentia.dk

CVR-nummer: 60786615

Evidentia - bliv bedre til at gøre godt!

Vi er en del af Blå Kors Danmark

Følg os på LinkedIn!

Built in Denmark 2018. All rights reserved.